Staráme se o naše nemocné

Zveme Vás do prostředí klinických zkoušení. Budeme rádi, když se klinického výzkumu s námi zúčastníte. Setkáme se s vámi a vysvětlíme Vám podrobně, co přesně znamená léčba v rámci klinického hodnocení a co přináší Vám a lékařskému výzkumu.

Napište nám

Na Váš dotaz Vám odpovíme co nejdříve.

O nás

Společnost Vestra Clinics s.r.o. byla založena v roce 2008 v České republice, pod jménem Principia Clinical Research s.r.o., a je v soukromém vlastnictví. Je registrovaným zdravotnickým zařízením a provádí lékařský výzkum formou klinických hodnocení fáze II a III. Všechny klinické testy jsou prováděné plně v souladu s předpisy ICH-GCP, US FDA, EMEA, HHS a HIPAA a se všemi místními nařízeními.

Majitelem a výkonným ředitelem Vestra Clinics je MUDr Ladislav Pazdera. Působil jako hlavní zkoušející v mnoha klinických hodnoceních, je neurolog a vzdělání získal mimo jiné v Bostonu, USA, v nemocnicích spolupracujících s Harvard Medical School. Dr. Pazdera je podporován Správní radou odborníků z České republiky a ze zahraničí. Je také hlavním poradcem pro některé spolupracující smluvní výzkumné organizace.

Ve Vestra Clinics dále pracuje MUDr. Josef Laža – neurolog a MUDr. Oldřich Vyšata - neurolog. Provozní ředitelkou je Bc. Jitka Adamcová. Administrativní práci zajišťuje paní Helena Kroulová. Paní Petra Pavlová je klinická sestra. Zápis nemocných do klinických hodnocení má na starost paní Dagmar Kudláčková.

Možnost účasti a léčby v rámci klinických hodnocení mají pacienti s Alzheimerovou nebo Parkinsonovou chorobou, s bolestí, s epilepsií, s cukrovkou, dále se zaměřujeme na vertigo,migrénu, spasticitu a prevenci cévních mozkových příhod.

Osvědčení

Účast ve studii byla dle mého názoru přínosná. Rozšířila mi obzory v možnostech léčby epilepsie.
Díky užívání studijního léku moje epileptické záchvaty téměř vymizely.
Mírně obtěžující byly denní telefonáty, ale dle mého pohledu si na denní oznamování zdravotního stavu člověk zvykne.
Účast ve studii obecně hodnotím jako přínosnou a pozitivní.”

I.B. v Rychnově nad Kněžnou 16.8.2016

Prošel jsem výzkumnou studií, která mi pomohla. Chtěl bych moc poděkovat všem, kteří o mě pečovali. Byl jsem velice spokojen. Ještě jednou děkuji.

26. 11. 2014 / Rychnov nad Kněžnou

Strnad

Se svojí účastí ve studiu výzkumu diabetické neuropatie pod vedení MUDr. Pazdery, MUDr. Ambrožové a především obětavé a ochotné sestřičky Pavlové jsem byla velmi spokojena. Pečovali o mě výborně, všichni byli milí a příjemní. S výsledkem jsem také velmi spokojená, neboť v průběhu podávání medikace se můj stav mírně zlepšil.

Jsem ochotná se zúčastnit další studie pro výzkum léčby diabetické neuropatie, která mě dost obtěžuje v životě.

Přeji všem pracovníků VESTRA CLINICS s. r. o. mnoho úspěchů v jejich záslužné práci.

29. 10. 2014 / Rychnov nad Kněžnou

Jitka Jemelíková

Prošla jsem výzkumnou studií, která mně velice pomohla. Chci poděkovat MUDr. Trenzovi a sestřičkám na neurologii. Moc dobře o mě pečovali. Byla jsem se vším spokojena.

Ještě jednou děkuji.

17. 11. 2013 / Lupenice

Procházková

K ukončení studie PVRE vyjadřujeme velkou spokojenost, neboť došlo ke zlepšení nehybnosti v cca 50 %. Vašemu týmu lékařů a sester vyslovujeme mnoho díků a přejeme jim další úspěšné léčby v dalších studiích.

29. 7. 2013 / Rychnov nad Kněžnou

Václav Křeček s bratrem Karlem

Příklady klinických hodnocení

Často kladené otázky

Co je to klinické hodnocení (studie)?

KH je typ experimentální léčby a současně způsob lékařského výzkumu, v rámci velmi přísně řízeného a kontrolovaného prostředí. Tento postup má za cíl prověřit lepší způsoby léčby pro danou diagnosu a její bezpečnost a odpovědět na konkrétní vědecké otázky. Zahrnuje zkoušení nové léčebné látky, přístroje a nebo léčebného postupu a účastní se jej nemocní a zdravotníci. Odpovídá na důležté otázky, které jsou nezbytné k dalšímu rozvoji lékařské vědy. Pacient v rámci klinického hodnocení získává jedinečnou pravidelnou péči poskytovanou lékařskými specialisty s vysokou profesní erudicí a přístup k novým lékovým formám, které mohou mít významný vliv na pacientovo zdraví a kvalitu jeho dalšího života. Po skončení KH se vrací do péče svého praktického lékaře a specialisty.

Kdo se může účastnit klinického hodnocení (studie)?

Do KH jsou zpravidla zařazováni nemocní, kteří nejsou spokojení se stávající léčbou svého onemocnění. Klinický výzkum má svá vlastní pravidla a ne každý se jej může účastnit. Daná pravidla obsahují řadu přijímacích a vylučujících omezení, která musí být dodržena. Jsou závislé na typu nemoci, jiném současném onemocnění, léčbě, na věku, pohlaví a na jiných zdravotních okolnostech. Všechny tyto okolnosti před přijetím nemocného do prostředí klinického zkoušení zvažuje zkušený a oprávněný lékař.

Proč se klinického hodnocení (studie) účastnit?

KH má pro nemocného dvojí smysl: Jednak nemocný dostává šanci v jeho průběhu zlepšit svou zdravotní situaci a jednak dobrovolně poskytuje důležité zdravotní údaje o svém léčení, které mají zásadní význam pro rozvoj lékařské vědy a poznání o léčbě nemocí. Tím každý dobrovolník významně přispívá k tomu, že výzkum nemocí a jejich léčby se posouvá vpřed. Pomáhá tím dalším nemocným, kteří budou mít šanci být léčeni lepšími, bezpečnějšími a účinnějšími prostředky, nežli je tomu doposud. V tom je role nemocného v KH nezastupitelná a výsadní. Bez těchto nemocných - dobrovolníků by nebyl žádný výzkum a pokrok na poli lékařské vědy.

Jaké jsou nevýhody a jaká jsou možná rizika pro nemocné, kteří se dobrovolně účastní klinického hodnocení (studie)?

Tak, jako při podání každého nového léku, i v průběhu klinického zkoušení se mohou vyskytnout vedlejší nežádoucí účinky podané léčby. Ty však zpravidla zaniknou po vysazení nového zkoušeného prostředku v takovém případě. Ve II. a III. fázi klinického zkoušení jsou toxické a vedlejší nežádoucí účinky zkoušené látky již částečně známé. Hodnotí se její dopad na nemoc a její bezpečnost. Může se také stát, že nová zkoušená látka v důsledku neprokáže dostatečný účinek pro danou chorobu. Je zde však možnost mít moderní a bezpečnou účinnou látku mnohdy i o moho let dříve, nežli je k dispozici v lékárnách. Nemocní ocení novou pravidelnost a účelnost ve svém životě. Mnozí nemocní musí do místa provádění klinického zkoušení dojíždět. V tom případě jsou jim náklady cesty uhrazeny. Nemocného klinický výzkum nic nestojí, neplatí za léky ani za práci lékaře.

Kdo klinická zkoušení (studie) organizuje a kontroluje?

KH se provádějí protokolárním způsobem. Protokol popisuje podmínky KH. Rozepisuje, kteří nemocní se mohou KH zúčastnit, čas a typy diagnostických vyšetření a léčebných procedur, druh a dávkování užívaného léku, délku KH a také sledované a měřitelné výsledky KH. Po celou dobu je přísně hodnocena bezpečnost zkoumané účinné látky a všechny hodnoty jsou pečlivě zkoumány. Pakliže by se některá hodnota jevila jako nebezpečná a nebo v případě výskytu vedlejších nežádoucích účinků, je nemocný z výzkumu ihned vyřazen, aby nedošlo ke zhoršení jeho zdravotního stavu. Snahou všech je zdravotní stav nemocného vždy zlepšit. Účast je pouze dobrovolná a kdykoliv ji lze odvolat bez udání důvodů. Klinická hodncení u nás kontroluje a schvaluje Státní ústav pro kontrolu léčiv (SUKL) a nezávislé Etické komise. Dále jsou nutná schválení evropských a často i amerických regulatorních a nezávislých orgánů. Sponzor a organizátor klinického výzkumu je nejčastěji farmaceutická firma, která vyvíjí nové léky a léčebné prostředky. Během léčby v rámci klinického hodnocení jsou vždy všechna práva na straně nemocných a bezpečnost nemocného je maximálně chráněna.

Platím za lékařský výzkum a k čemu se během výzkumu zavazuji?

Lékařský výzkum je pro nemocného bezplatný. Nemusí vynakládat prostředky na cestu do místa konání výzkumu, neplatí za ošetření a vyšetření a neplatí za léky. Nemocný , společně s lékařem, podepisují informovaný souhlas. Lékař nemocnému vysvětlí všechny okolnosti výzkumu, jeho výhody i nevýhody, a kdykoliv svoje vysvětlení zopakuje a nebo doplní i pro další členy rodiny nemocného. Podpis Informovaného souhlasu není závazkem, nýbrž potvrzením o tom, že nemocný bere svou dobrovolnou účast ve výzkumu na vědomí a souhlasí s ní. Kdykoliv má plné právo jednostranně, bez vysvětlení a bez dalších následků pro svou další léčbu tento výzkum ukončit. Důvěrnost jednání a údajů během celého výzkumu a po jeho ukončení je samozřejmostí.

Co se s nemocným po dokončení jeho účasti v klinickém hodncení děje dále?

Ti nemocní, kteří mají z podání nové účinné látky prokazatelný prospěch, za některých okolností pokračují v léčbě tímto prostředkem, který je dále bezplatně dodáván zadavatelem klinckého hodnocení, až do doby běžné registrace léku u nás. V opačném případě se vrací ke své původní léčbě a nebo jsou léčeni jiným, tím nejlepším známým způsobem, který současná medicína umožňuje.

Staráme se

Stručně řečeno, vaše léčba v KH je součást lékařského výzkumu a vědy. Pomůžete tím jiným nemocným, lékařské vědě a je možnost, že dojde ke zlepšení i Vašeho zdravotního stavu. Vaše dobrovolná účast ve studii má zásadní dopad na další vývoj medicíny a její schopnost účinně léčit. Všechny údaje získané od vás v tomto výzkumu se v plné míře uplatní u dalších nemocných. Vy máte možnost dostat nový přípravek na svoji nemoc, který byl sestaven podle posledních nejlepších poznatků lékařské vědy tak, aby byl účinnější nežli předchozí starší léky. KH má za úkol toto potvrdit, s důrazem na bezpečnost a účinek. V některých případech se jedná o léky, které významně posouvají hranice léčby.

Video

Marie Dobiášovská z Rychnova: Na vlastní kůži v klinickém hodnocení!

Kontakt

Jiráskova 1389, 51601 Rychnov nad Kněžnou, Česká republika

Jitka Adamcová

životopis
Provozní ředitelka

jitka@vestraclinics.org

+420 607 818 683

Darina Fialová

životopis
Psycholog

fialovadarina@seznam.cz

+420 605 540 756

Helena Kroulová

životopis
Sekretariát

helena@vestraclinics.org

+420 604 363 823

Dáša Kudláčková

životopis
Zápis nemocných

dasa@vestraclinics.org

+420 774 957 527

Josef Laža

životopis
Lékař

laza.jose@seznam.cz

+420 608 134 453

Petra Pavlová

životopis
Klinická sestra
Koordinátorka

petra@vestraclinics.org

+420 773 002 046

Ladislav Pazdera

životopis
Lékař

pazdera@vestraclinics.org

+420 604 236 033

Jan Tomš

životopis
Lékař

toms.jan@seznam.cz

+420 776 241 010

Veronika Vašíčková

životopis
Lékařka

veru.veronika@centrum.cz

+420 736 411 614

Ladislav Veselý

životopis
Lékař

vesely@vestraclinics.org

+420 739 519 374

Oldřich Vyšata

životopis
Lékař

vysata@neurol.cz

+420 725 923 797

Nahoru